A N U N Ţ

18 Mai 2011

CĂTRE TOATE CADRELE DIDACTICE TITULARE ŞI STUDENŢII MEMBRI ÎN SENAT ŞI ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA

Conform Ordinului MECTS nr. 4062/15.04.2011 privind metodologia-cadru de organizare a Referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului,
Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara
a stabilit ca referendumul să se desfaşoare în data de 30 iunie 2011, în intervalul orar 8,00-20,00, Sala nr. 104, etaj I, clădirea Rectoratului de pe str. Lascăr Catargiu nr 4-6.

Pentru informarea comunităţii academice asupra Referendumului şi implicaţiilor care decurg din acesta, conform Ordinului de mai sus, se vor organiza trei dezbateri publice la care sunteţi invitaţi să participaţi, astfel:

I – 24 mai 2011, ora 15,00, sălile 513 şi 515, etaj IV, clădirea universității de pe str. Daliei nr. 1A
II – 7 iunie 2011, ora 15,00, sălile 513 şi 515, etaj IV, clădirea universității de pe str. Daliei nr. 1A
III – 21 iunie 2011, ora 15,00, sălile 513 şi 515, etaj IV, clădirea universității de pe str. Daliei nr. 1A

La fiecare dezbatere se realizează un borderou de prezenţă.


M E T O D O L O G I A
de organizare a referendumului la nivelul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului


Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art. 1. Conform Art. 209, alin (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Rectorul universităţilor de stat şi particulare se desemnează printr-una din următoarele modalităţi:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar nou ales, conformă cu prezenta lege; sau,
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor;
Modalitatea de desemnare a rectorului, se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.

Art. 2. Prezenta metodologie privind organizarea referendumului la nivelul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului, este elaborată cu respectarea următoarelor documente:
* Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
* Ordinul nr. 4062/15.04.2011 privind metodologia-cadru de organizare a Referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului.

Art. 3. Referendumul va avea loc în a doua jumătate a lunii iunie 2011, la o dată ce va fi stabilită ulterior de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Art. 4. Rezultatul referendumului va fi adus la cunoştinţă comunităţii academice şi conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 2 zile calendaristice de la încheierea procesului de vot. Data limită pentru comunicarea rezultatului este 15 iulie 2011.

Art. 5. (1) Referendumul este validat dacă la acesta participă cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare.
(2) În situaţia în care referendumul este validat, rezultatul referendumului se stabileşte cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.
(3) În situaţia în care referendumul nu este validat, se organizează, la interval de cel mult o săptămână, un nou referendum pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) ambele scrutine se realizează în cadrul aceleiaşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către acelaşi Birou Electoral, constituit potrivit prezentei metodologii.

Art. 6. Având în vedere numărul relativ mic al votanţilor de la Universitate „Tibiscus” din Timişoara, se va organiza o singură secţie de votare.

Art. 7. Secţia de votare va avea ca locaţie Sala nr. 104, etaj I, din clădirea Rectoratului de pe str. Lascăr Catargiu nr. 4-6 şi va fi prevăzută cu 2 cabine de vot.

Art. 8. Biroul Electoral al Universiţăţii va avea ca sediu Sala nr. 105, etaj I, din clădirea Rectoratului de pe str. Lascăr Catargiu nr. 4-6.

Art. 9. Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de votare este 8,00 -20,00.

Art. 10. Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului va aviza confecţionarea ştampilei de control a Biroului Electoral al Universităţii.

Art. 11. Ștampilele de vot, vor avea format unic pe ţară şi vor avea inscripţionat cuvântul „VOTAT”, scris cu majuscule.

Art. 12. Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului va tipări buletinele de vot.

Art. 13. Buletinele de vot vor fi ridicate de către o delegaţie formată din două persoane.

Capitolul 2. Atribuţiile Senatului Universităţii în ce priveşte organizarea referendumului

Art. 14. Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara stabileşte data organizării referendumului şi o comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu cel puţin 14 zile înainte, în vederea desemnării unor reprezentanţi ai ministerului în calitate de observatori.

Art. 15. (1) Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara desemnează la propunerea facultăţilor Biroul Electoral al Universităţii ca organism imparţial la nivel de universitate, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea referendumului precum şi cu validarea rezultatelor.
(2) Biroul Electoral al Universităţii este format dintr-un număr de 5 membri dintre care unul posedă în mod obligatoriu pregătire juridică. Din Biroul Electoral al Universităţii face parte un student, desemnat de Senat.
(3) Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara desemnează biroul electoral al secţiei de votare, care este format din 5 membri.

Capitolul 3. Atribuţiile Biroului Senatului în ce priveşte organizarea referendumului

Art. 16. Organizează campania de informare cu privire la data şi obiectul referendumului, cine participă la vot şi locaţia referendumului universitar.

Art. 17. Data şi tema referendumului universitar se aduc la cunoştinţă membrilor universităţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispoziţia universităţii.

Art. 18. (1) Biroul Senatului are obligaţia să organizeze trei dezbateri publice pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului şi implicaţiilor care decurg din acesta.
(2) Data şi locul desfăşurării dezbaterilor publice se afişează pe site-ul universităţii şi se comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea desemnării unor reprezentanţi ai acestuia.
(3) La fiecare dezbatere se realizează un borderou de prezenţă.

Art. 19. Biroul Senatului aprobă numărul ştampilelor de vot pentru secţia de votare.

Art. 20. Biroul Senatului primeşte rezultatele centralizate de la Biroul Electoral al Universităţii, validează rezultatele şi le comunică Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi publicului prin afişare pe site-ul universităţii.

Capitolul 4. Atribuţiile Biroului Electoral al Universităţii în ce priveşte organizarea referendumului

Art. 21. Biroul Electoral al Universităţii îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei metodologii şi Ordinului nr. 4062/15.04.2011 privind metodologia-cadru de organizare a Referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului.

Art. 22. În termen de 24 de ore de la învestire, membrii desemnaţi în Biroul Electoral al Universităţii aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral al Universităţii şi locţiitorul acestuia.

Art. 23. Biroul Electoral al Universităţii este responsabil pentru următoarele acţiuni:
a. întocmirea şi/sau reactualizarea listelor de vot,
b. afişarea listelor de vot pe secţia de votare,
c. aducerea la cunoştinţă publică a locaţiei secţiei de votare,
d. distribuirea buletinelor de vot,
e. numărarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secţie,
f. desemnează preşedinţele biroului electoral al secţiei de votare,
g. elaborează formularul tipizat de consemnare a opţiunilor rezultate prin citirea buletinelor de vot.
h. întocmirea procesului verbal conform modelului din Ordinul 4062/2011,
i. centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului Biroului Senatului universitar.
j. arhivează după terminarea votării buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, precum şi ştampilele de la secţia de votare se depun spre arhivare pe o perioadă de 5 ani.

Art. 24. (1) Listele de vot ale universităţii conţin: numărul curent, nume, prenume, CNP, facultatea/departamentul persoanelor cu drept de vot.
(2) Persoanele cu drept de vot sunt toate cadrele didactice şi de cercetare care sunt angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, precum şi reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
(3) Afişarea listelor de vot şi aducerea la cunoştinţă publică a secţiei de votare şi a locaţiei de vot se fac cu cel puţin 14 zile înaintea declanşării votului.

Art. 25. Pe buletinele de vot se aplică ştampila de control a Biroului Electoral al Universităţii.

Art. 26. Biroul Electoral al Universităţii păstrează o copie a procesului verbal privind consemnarea rezultatelor referendumului, care poate fi pusă, la cerere, la dispoziţia persoanelor interesate, conform Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public.

Art. 27. Rezultatele centralizate se transmit Biroului Senatului în vederea validării. Copiile listelor electorale, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, se înaintează Biroului Senatului care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 15 zile de la data referendumului. În situaţia în care Biroul Senatului va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală.

Capitolul 5. Atribuţiile Biroului Electoral al secţiei de votare în ce priveşte organizarea referendumului

Art. 28. Biroul Electoral al secţiei de votare îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei metodologii şi Ordinului nr. 4062/15.04.2011 privind metodologia-cadru de organizare a Referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului.

Art. 29. (1) Biroul Electoral al secţiei de votare este format din 5 membri.
(2) Preşedintele şi locţiitorul preşedintelui Biroului electoral al secţiei de votare sunt desemnaţi de Biroul Electoral al Universităţii.

Art. 30. Biroul Electoral al al secţiei de votare este responsabil cu organizarea şi desfăşurarea referendumului universitar pe secţia de votare.

Art. 31. (1) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot şi în cazul în care observă anumite omisiuni pot face întâmpinare împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale la Biroul Electoral al secţiei de votare. Biroul Electoral al secţiei de votare, care a întocmit listele electorale, este obligat să se pronunţe pe loc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrarea întâmpinării.
(2 ) Cu 3 zile înainte de data organizării referendumului, nu se mai fac modificări ale listelor de vot.
(3) Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează: carte de identitate/buletin de identitate/paşaport.
(4) Pe buletinele de vot se aplică ştampila de control a Biroului Electoral al Universităţii.
(5) Biroul Electoral al secţiei de votare identifică şi consemnează în tabele electorale participarea la vot.
(6) În timpul operaţiunilor de vot şi de deschidere a urnei se pot face contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. Acestea se soluţionează pe loc, de către preşedintele Biroului Electoral al secţiei de votare.
(7) Contestaţiile se prezintă preşedintelui Biroului Electoral al secţiei de votare. Ele se formulează în scris, în două exemplare, dintre care unul, semnat şi ştampilat de preşedinte, rămâne la contestatar.
(8) Preşedintele Biroului Electoral al secţiei de votare hotărăşte, de îndată, asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu poate fi întârziată.

Art. 32. (1) Imediat după încheierea procedurii de vot, se trece la numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.
(2) La toate operaţiunile necesare de numărare a voturilor participă membrii Biroului Electoral al secţiei de votare şi pot asista persoane acreditate din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(3) După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al Secţiei de votare în prezenţa membrilor biroului electoral, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se realizează prin aplicarea ştampilei „ANULAT”. Se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate.
(4) Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesul-verbal.
(5) Se adună buletinele de vot utilizate, aşa cum rezultă din listele electorale, cu buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de buletine primite în cadrul secţiei de votare, se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se precizează în procesul-verbal motivul pentru care apare diferenţa, luându-se în considerare contestaţiile adresate Biroului Electoral al secţiei de votare.
(6) În cazul în care suma nu se verifică, membrii Biroului Electoral secţiei de votare pot avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal.
(7) După aceste operaţiuni, se procedează la deschiderea urnei. Preşedintele Biroului Electoral al secţiei de votare citeşte, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, opţiunea votată şi arată buletinul de vot celor prezenţi. Pe formularul tipizat elaborat de Biroul Electoral al Universităţii, unul dintre membrii Biroului Electoral al secţiei de votare, asistat de cel puţin încă un membru al acestuia, consemnează opţiunea care rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
(8) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către preşedinte, ajutat de către ceilalţi membri ai biroului electoral, într-un pachet separat pentru fiecare opţiune supusă votării.
(9) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate, se fac pachete separate.
(10) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a Biroului Electoral al Universităţii, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
(11) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului, se va ţine seama de părerea majorităţii membrilor Biroului Electoral al secţiei de votare.
(12) Buletinele care nu au aplicată ştampila „VOTAT” sunt voturi albe. Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
(13) Rezultatul se consemnează în tabele separate pentru care se încheie proces-verbal în două exemplare originale.
(14) Procesele-verbale se semnează de către preşedinte, locţiitorul acestuia, precum şi de către membrii Biroului Electoral al secţiei de votare şi vor purta ştampila de control.
(15) Fiecare membru al Biroului Electoral al secţiei de votare are dreptul la o copie a procesului-verbal. Copia procesului-verbal poate fi pusă, la cerere, la dispoziţia persoanelor interesate.

Art. 33. Biroul Electoral al secţiei de votare întocmeşte un dosar care cuprinde: procesul-verbal în două exemplare originale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare.

Art. 34. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit de persoanele acreditate, predau dosarele întocmite conform art. 33, sigilate şi ştampilate, la sediul Biroului Electoral al Universităţii, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării.

Art. 35. Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, precum şi ştampilele de la secţia de votare se depun spre arhivare la Biroul Electoral al Universităţii.

Capitolul 5. Dispoziţii finale

Prezenta metodologie a fost aprobată în Şedinţa Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara din data de 12.05.2011, se publică pe site-ul universităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua desfăşurării referendumului şi se transmite Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi