Universitatea Tibiscus

Informaţii Publice

În această secțiune puteți consulta informații publice oferite în baza prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare.

Acte normative care reglementează activitatea universităţii

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara a fost acreditată şi înfiinţată prin Legea nr. 484/11.07.2002 (vezi link).

În anul universitar 2018/2019, universitatea funcţionează cu 4 facultăţi, în cadrul cărora se desfăşoară 7 programe de studii universitare de licenţă (conform HG 493/2013 – vezi link) respectiv 7 programe de studii universitare de master (HG 581/2013 - vezi link), toate acreditate:

1. Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA)

 • programe de studii universitare de licenţă:
  • - Informatică
 • programe de studii universitare de master:
  • - Administrarea sistemelor distribuite
  • - Web-design

2. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică (FDAP)

 • programe de studii universitare de licenţă:
  • - Drept
 • programe de studii universitare de master:
  • - Instituţii de drept european

3. Facultatea de Psihologie (FP)

 • programe de studii universitare de licenţă:
  • - Psihologie
 • programe de studii universitare de master:
  • - Managementul resurselor umane
  • - Psihoterapii şi psihologie clinică

4. Facultatea de Ştiinţe Economice (FSE)

 • programe de studii universitare de licenţă:
  • - Contabilitate şi informatică de gestiune, învăţământ cu frecvenţă
 • programe de studii universitare de master:
  • - Auditul şi evaluarea întreprinderii

Structura organizatorică

Universitatea este organizată, conform CARTEI universitare 2019, pe facultăți, departamente, colective, centre de cercetare științifică, centre de studii și de consultanță, laboratoare, studiouri și ateliere artistice, centre de formare continuă a resurselor umane, bibliotecă. Universitatea conține în structura sa și servicii tehnico – administrative.

Programul de funcționare al facultăților este luni – vineri 9-21, iar sâmbăta și duminica în conformitate cu orarele specifice. Secretariatele facultăților au program zilnic de 8 ore, din care o parte a orarului se desfășoară activitatea cu publicul. Dacă facultatea organizează activități didactice în weekend, orarul este modificat în mod corespunzător.

Programul de funcționare al serviciilor centrale, în subordinea președintelui Consiliului de administrație, este de luni până vineri între orele 9 -16.

Programul de audiențe la conducerea universității, respectiv al facultăților, este afișat pe paginile web corespunzătoare.

Conducerea universităţii

Președinte/director general: Conf.univ.dr.ec. Aurel ANCA 

Rector interimar: Prof.univ.dr. Dumitru POPOVICI

Președintele Senatului universitar: Prof.univ.dr. Loredana-Ileana VÎȘCU

Date de contact

Denumire: Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara

Sediu central: Timișoara, Str.Lascăr Catargiu nr.6

Telefon: 0256/220689; 0256/220690

Fax: 0256/220689; 0256/220690

E-mail:

Web: www.tibiscus.ro

Resurse financiare, buget şi bilanţ contabil

Universitatea este o instituție de învățământ superior particulară, persoană juridică de drept privat și de interes public, cu autonomie economico – finaciară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.

Sursele de finanţare sunt:

 1. taxe de studiu, taxe de școlarizare, taxe administrative;
 2. alte taxe percepute în condițiile legii de la persoane fizice și juridice române sau străine și din alte surse;
 3. dobânzi, donații, sponsorizări;
 4. granturi, proiecte, contracte și finanțări acordate pe bază de competiție;
 5. fonduri provenite din valorificarea rezultatelor cercetării și inovării;
 6. fonduri rezultate din prestări servicii;
 7. fonduri atrase prin programe ale Uniunii Europene;
 8. sumele depuse de fondatori;
 9. alte surse legal constituite.

Universitatea adoptă anual un proiect de buget respectiv o execuție bugetară pentru anul încheiat.

Conform prevederilor legale, universitatea depune la sfârșitul fiecărui an bilanțul contabil.

Persoana desemnată pentru difuzarea informaţiilor de interes public

Decan FSE, Lect.univ.dr. Raoul GORDEAN  / Consilier jr. Vasile STAICU

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Informaţii Publice