Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 1628 din 28.11.2016, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei–cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată şi Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii "Tibiscus" din Timişoara pe această pagină, precum şi pe site-ul web specializat al MECS, la adresa http://jobs.edu.ro/.

 • Monitorul Oficial al României, nr. 1628 din 28.11.2016, partea a III-a: [descarcă].
 • HG 457 din 04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior: [descarcă].
 • Lista posturilor vacante [descarcă)]
  -Profesor universitar, poziţia 4, la Departamentul de Drept şi Administraţie Publică, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
  -Conferenţiar universitar, poziţia 6, la Departamentul de Drept şi Administraţie Publică, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
  -Lector universitar, poziţia 13, la Departamentul de Drept şi Administraţie Publică, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
  -Conferenţiar universitar, poziţia 4, la Departamentul de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice
 • Extrase din Statele de functii:
  -Facultatea de Drept şi Administraţie Publică [descarcă]
  -Facultatea de Ştiinţe Economice [descarcă]
 • Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior: [descarcă]
 • Calendarul de concurs: [descarcă]
 • Standarde minimale: [Filologie] | [Ştiinţele juridice] | [Sociologie] | [Contabilitate].

  În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:
  a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
  b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
  c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
  d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
  e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este stabilit de consiliul facultăţii care organizeazăă concursul. Fişa de verificare este completată si semnată de către candidat (descarcă model: Informatică);
  f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;
  g) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
  h) declaraţie - pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. I/20I1 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
  k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
  l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;
  m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.
  n) maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt introduse în dosar în format electronic care se pot regăsi şi în alte categorii de lucrări prevăzute în prezentul articol.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor, cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MECS.

  Comisii de concurs:
 • Post 4, Profesor universitar / Departament Drept şi Administraţie Publică: [descarcă]
 • Post 6, Conferenţiar universitar / Departament Drept şi Administraţie Publică: [descarcă]
 • Post 13, Lector universitar / Departament Drept şi Administraţie Publică: [descarcă]
 • Post 4, Conferenţiar universitar / Departament Ştiinţe Economice: [descarcă]

  Candidaţi:
 • Post 4, Profesor universitar / Departament Drept şi Administraţie Publică: Rotaru Ileana Cristina [CV | Fisa verificare | Publicaţii]
 • Post 6, Conferenţiar universitar / Departament Drept şi Administraţie Publică: Caraivan Maria-Luiza [CV | Fisa verificare | Publicaţii]
 • Post 13, Lector universitar / Departament Drept şi Administraţie Publică: Jebelean Mădălina [CV | Fisa verificare | Publicaţii]
 • Post 4, Conferenţiar universitar / Departament Ştiinţe Economice: Nagy Cristina Mihaela [CV | Fisa verificare | Publicaţii]

  Rezultate concurs:
 • Facultatea de Drept şi Administrație Publică, Departament Drept şi Administraţie Publică, post 4 / Profesor universitar: Rotaru Ileana Cristina Hotărâre Senat
 • Facultatea de Drept şi Administrație Publică, Departament Drept şi Administraţie Publică, post 4 / Conferențiar universitar: Caraivan Maria-Luiza Hotărâre Senat
 • Facultatea de Drept şi Administrație Publică, Departament Drept şi Administraţie Publică, post 4 / Lector universitar: Jebelean Mădălina Hotărâre Senat
 • Facultatea de Științe Economice, post 4 / Conferențiar universitar: Nagy Cristina Mihaela Hotărâre Senat


  ARHIVĂ

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 1303 din 25.11.2015, partea a III-a.

  Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei–cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată şi Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior.

  Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii "Tibiscus" din Timişoara pe această pagină, precum şi pe site-ul web specializat al MECS, la adresa http://jobs.edu.ro/.
 • Monitorul Oficial al României, nr. 1303 din 25.11.2015, partea a III-a: descarcă.
 • HG 457 din 04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior: descarcă.
 • Lista posturilor vacante (descarcă):
  -Lector universitar, poziţia 13, la Departamentul de Informatică, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
  -Profesor universitar, poziţia 2, la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie
  -Lector universitar, poziţia 14, la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie
  -Lector universitar, poziţia 15, la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie
  -Conferenţiar universitar, poziţia 7, la Departamentul de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice
 • Extrase din Statele de functii:
  -Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată descarcă
  -Facultatea de Psihologie post 2 descarcă
  -Facultatea de Psihologie posturi 14,15 descarcă
  -Facultatea de Ştiinţe Economice descarcă.
 • Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior: descarcă.
 • Calendarul de concurs: descarcă.
 • Standarde minimale: Marketing | Psihologie şi Ştiinţele educaţiei | Matematică.

  În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:
  a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
  b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
  c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
  d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
  e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este stabilit de consiliul facultăţii care organizeazăă concursul. Fişa de verificare este completată si semnată de către candidat (descarcă model: Informatică);
  f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;
  g) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
  h) declaraţie - pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. I/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
  k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
  l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;
  m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.
  n) maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt introduse în dosar în format electronic care se pot regăsi şi în alte categorii de lucrări prevăzute în prezentul articol.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor, cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MECS.

  Comisii de concurs:
  Post 1, Profesor universitar / Departament Informatică
  Post 13, Lector universitar / Departament Informatică
  Post 2, Profesor universitar / Departament Psihologie
  Post 14, Lector universitar / Departament Psihologie
  Post 15, Lector universitar / Departament Psihologie
  Post 7, Conferenţiar universitar / Departament Ştiinţe economice

  Candidaţi:
 • Post 13, Lector universitar / Departament Informatică: Vale (n. Saierli) Olivia Anne-Marie [ CV | Fisa verificare | Publicaţii ]
 • Post 2, Profesor universitar / Departament Psihologie: Vîşcu Loredana-Ileana [ CV | Fisa verificare | Publicaţii ]
 • Post 14, Lector universitar / Departament Psihologie: Dău-Gaşpar Oana [ CV | Fisa verificare | Publicaţii ]
 • Post 15, Lector universitar / Departament Psihologie: Voicu Teodor [ CV | Fisa verificare | Publicaţii ]

  Prelegeri publice:
 • Post 13, Lector universitar / Departament Informatică: Luni 01.02.2016, ora 10:00, sediul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, sala 202.
 • Post 2, Profesor universitar / Departament Psihologie: Luni 01.02.2016, ora 12:00, sediul Facultăţii de Psihologie, sala 110.
 • Post 14, Lector universitar / Departament Psihologie: Marţi 02.02.2016, ora 14:00, sediul Facultăţii de Psihologie, sala 110.
 • Post 15, Lector universitar / Departament Psihologie: Marţi 02.02.2016, ora 12:00, sediul Facultăţii de Psihologie, sala 110.

  Rezultate concurs:
 • Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Departament Informatică, post 13 / Lector universitar: Hotărâre Senat
 • Facultatea de Psihologie, Departament Psihologie, post 2 / Profesor universitar: Hotărâre Senat
 • Facultatea de Psihologie, Departament Psihologie, post 14 / Lector universitar: Hotărâre Senat
 • Facultatea de Psihologie, Departament Psihologie, post 15 / Lector universitar: Hotărâre Senat

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 28.04.2015, partea a III-a.

  Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei–cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată şi Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, str. Bucegi nr. 7, Compartimentul Resurse Umane, în perioada 28 aprilie 2015- 12 iunie 2015.

  Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii "Tibiscus" din Timişoara pe această pagină, precum şi pe site-ul web specializat al MECS, la adresa http://jobs.edu.ro/.

 • Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 28.04.2015, partea a III-a: descarcă.
 • Lista posturilor vacante: descarcă.
 • Extrase din Statele de functii: descarcă.
 • Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior: descarcă.
 • Calendarul de concurs: descarcă.
 • Standarde minimale: Contabilitate | Filosofie | Informatică.

  În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:
  a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
  b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
  c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
  d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
  e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este stabilit de consiliul facultăţii care organizeazăă concursul. Fişa de verificare este completată si semnată de către candidat (descarcă model: Informatică);
  f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;
  g) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
  h) declaraţie - pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. I/20I1 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
  k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
  l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;
  m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.
  n) maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt introduse în dosar în format electronic care se pot regăsi şi în alte categorii de lucrări prevăzute în prezentul articol.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor, cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MECS.

  Comisii de concurs:
 • Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Departament Informatică, post 10 / Lector universitar: decizie
 • Facultatea de Psihologie, Departament Psihologie, post 6 / Conferenţiar universitar: decizie
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Departament Ştiinţe Economice, post 6 / Conferenţiar universitar: decizie
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Departament Ştiinţe Economice, post 16 / Lector universitar: decizie

  Rezultate concurs:
 • Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Departament Informatică, post 10 / Lector universitar: Hotărâre Senat
 • Facultatea de Psihologie, Departament Psihologie, post 6 / Conferenţiar universitar: Hotărâre Senat
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Departament Ştiinţe Economice, post 6 / Conferenţiar universitar: Hotărâre Senat
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Departament Ştiinţe Economice, post 16 / Lector universitar: Hotărâre Senat