CARTE DE VIZITĂ

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara funcţionează în structura specifică modelului universităţilor europene, asumându-şi ca misiune formarea şi promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei umane, dezvoltarea ştiinţei şi aplicarea acesteia, realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti.

Prin Legea 484/11.07.2002 Universitatea "Tibiscus" a fost înfiinţată şi acreditată, fiind inclusă, ca instituţie de învăţământ superior privat, în sistemul naţional de învăţământ din România, ceea ce deschide studenţilor, absolvenţilor şi angajaţilor acestei instituţii accesul la toate programele naţionale şi internaţionale aflate la dispoziţia sistemului de învăţământ superior. Pentru a certifica nivelul calitativ al actului de educaţie, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara se supune periodic evaluărilor, atât la nivel naţional - prin Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - cât şi internaţional - cel mai recent prin cele două vizite de evaluare ale European University Association, în cadrul programului Institutional Evaluation Programme.

Membră a AUDEM - Alianţei Universităţilor pentru Democraţie şi indexată în bazele de date ale IAU - Asociaţia Internaţională a Universităţilor, Universitatea "Tibiscus" este conectată la preocupările majore pentru învăţământ superior de calitate, pentru formare continuă şi pregătire de specialişti în domeniile informatic, juridic, socio-uman economic şi de cercetare ştiinţifică.

Universitatea a aderat la Magna Charta Europea Universitaries, document cunoscut şi sub denumirea "Declaraţia de la Bologna", adoptând, din anul universitar 2005-2006, formula de organizare a studiilor după modelul studii universitare de licenţă (trei ani), urmate de studii masterale (doi ani), care deschid perspectiva continuării pregătirii la învăţământul doctoral, structură confirmată prin Hotărârea Guvernului României nr. 916/11.08.2005. Începând cu anul universitar 2007/2008, Universitatea "Tibiscus" este în reţeaua instituţiilor de învăţământ superior participante la Programele de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Life Long Learning Programs) finanţate de Uniunea Europeană (continuatoarele programelor Erasmus - Socrates).

Din universitate fac parte patru facultăţi, dispunând de bază materială proprie, la nivelul cerinţelor şi exigenţelor europene şi de un corp profesoral de înaltă compentenţă.

Facultăţile, rectoratul şi biblioteca sunt amplasate unitar, în trei corpuri de clădire din zona Complexului studenţesc al Timişoarei.

       

LEGISLAŢIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNIVERSITĂŢII

Universitatea "Tibiscus" din TImişoara a fost înfiinţată şi acreditată prin Legea 484/11.07.2002, fiind inclusă, ca instituţie de învăţământ superior privat, în sistemul naţional de învăţământ din România.
La baza funcţionării universităţii noastre stau prevederile legale în vigoare:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 [descarcă]
 • Legea calităţii [descarcă]
 • Statutul Studentului [descarcă]
 • Legea 544/2001 [descarcă]
 • Hotărârea de Guvern nr. XX/XX privind ... [descarcă]

  CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII

  Conducerea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara este asigurată de către:

 • Rector - Conf.univ.dr. Corina Muşuroi [descarcă CV]
 • Prorector - Prof.univ.dr. Adrian Rachieru [descarcă CV]
 • Prorector - Prof.univ.dr. Ciprian Valcan [descarcă CV]

  ORGANIZAREA UNIVERSITĂŢII

  Regulamente de organizare şi funcţionare:

 • Carta universitară [descarcă]
 • Regulamentul de ordine interioară [descarcă]
 • Codul de etică şi deontologie universitară [descarcă]
 • Acte care reglementează evaluarea integrităţii universitare [descarcă]
 • Regulamentul de alegeri pentru sturucturile şi funcţiile de conducere [descarcă]
 • Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor [descarcă]
 • Regulamentul privind activitate aprofesională a studenţilor [descarcă]
 • Regulamentul de acordare a facilităţilor la taxa de şcolarizare [descarcă]
 • Metodologia de organizare a admiterii [descarcă]
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/disertaţie [descarcă]
 • Regulamentul intern [descarcă]
 • Regulamentul de recrutare, evaluare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare [descarcă]
 • Contractul colectiv de muncă [descarcă]
 • Contractul de management [descarcă]

  Organigrama:

 • Organigrama 2012 [descarcă]

  Structura instituţiei:

 • Senatul universitar [descarcă]
 • Consiliul de Administraţie [descarcă]
 • Comisia de Etică [descarcă]

  Carieră:

 • Posturi scoase la concurs [descarcă]

  Programre şi strategii:

 • Planul strategic 2016-2020 [descarcă]
 • Planul operaţional [descarcă]
 • Programe implementate [descarcă]

  Programre şi strategii:

 • Raportul anual al rectorului [descarcă]
 • Raportul anual al Comisiei de Etică universitară [descarcă]
 • Raportul privind respectarea prevederlor Codului Drepturilor Studenţilor [descarcă]
 • Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi [descarcă]
 • Raporte anuale de audit [descarcă]

  Studii:

 • European University Association [descarcă]
 • Trendence Graduate Barometer [descarcă]