2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009


REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014/2015

(Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 466/3 din 24.06.2014)


1. TAXE ANUALE DE STUDII (LEI)

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxa
Rata I
Rata II
Rata III
Rata IV
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă
1Calculatoare şi Informatică Aplicată I 2600800800500500
II, III 2400700700500500
2Drept şi Administraţie Publică I 2600800800500500
II, III, IV 2400700700500500
3Psihologie I 2600800800500500
II, III 2400700700500500
4Ştiinţe Economice I 2600800800500500
II, III 2400700700500500
1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
1Calculatoare şi Informatică Aplicată I 2900800800700600
II 2800800800600600
2Drept şi Administraţie Publică I 2900800800700600
II 2800800800600600
3Psihologie I 2900800800700600
II 2800800800600600
4Ştiinţe Economice I 2900800800700600
II 2800800800600600
1.3. Taxă de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu, stabilită la punctul 1.1 sau 1.2. Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 21.12.2014 inclusiv.
1.4. Taxă pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 21.12.2014 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 15.05.2015 inclusiv.
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/2015 se achită eşalonat, în patru perioade, după cum urmează:
 • Rata I în perioada 22.09.2014-17.10.2014
 • Rata II în perioada 17.11.2014-21.12.2014
 • Rata III în perioada 23.02.2015-17.03.2015
 • Rata IV în perioada 16.04.2015-15.05.2015

  Notă:
  1. Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".
  2. Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi, până la 25% din suma datorată.
  3. Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (22.09.2014 – 17.10.2014).


  2. TAXE PENTRU ADMITERE 2014 (LEI)

  Nr.crt.
  Felul taxei
  Licenta
  Masterat
  1 Taxă de înscriere la admitere 2014 0 0
  2 Taxă de înmatriculare, pentru candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I de admitere, achitată în perioada 29 - 31 iulie 2014 100 150
  3 Taxă de înmatriculare, pentru candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II de admitere, achitată în perioada 26 - 30 septembrie 2014 100 150


  3. TAXE PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR (LEI)

  Nr.crt.
  Felul taxei
  Licenta
  Masterat
  1 Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 250 250
  2 Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 250 -
  3 Examen de licenţă/disertaţie 900 800


  4. ALTE TAXE (LEI)

  Nr.crt.
  Felul taxei
  Licenta
  Masterat
  1 Reînmatriculare după întreruperea studiilor sau după exmatriculare
  - pentru întrerupere din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile
  500
  0
  500
  0
  2 Înmatriculare pe bază de transfer
  Înmatricularea în anul corespunzător punctelor de credit acumulate în cadrul altei instituţii de învăţământ superior (din ţară sau străinătate), în urma aprobării cererii de continuare a studiilor la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
  500
  500
  500
  500
  3 Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):
  - examen planificat în sesiunea de restanţe
  - examen planificat în sesiunea de reexaminare
  - examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale
  Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ superior, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ)

  100
  150
  200
  100

  100
  150
  200
  100
  4 Taxă colocvii (restanţă, reexaminare) 100 100
  5 Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 20 lei/şedinţă 20 lei/şedinţă
  6 Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală /60) x nr. de credite pe disciplină
  7 La exmatricularea din facultate - taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:
  -între 01-31.10.2014 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2013/2014)
  -începând din data de 01 noiembrie 2014 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2013/2014)
  -pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2013/2014  0

  50

  50 lei/an  0

  50

  50 lei/an
  8 Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs ale candidaţilor respinşi sau care doresc sa renunţe la locul ocupat prin concurs:
  -pentru dosarele eliberate pe bază de cerere înregistrată în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale
  -pentru dosarele eliberate, pe bază de cerere înregistrată, după 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale


  0

  50 lei/an


  0

  50 lei/an
  9 Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 50 lei/an 50 lei/an
  10 Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhiva Universităţii 200 200
  11 Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de studii (diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă) pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor care nu şi-au ridicat documentele după un an de la absolvire 50 lei/an 50 lei/an
  12 Taxă pentru eliberare adeverinţe cu informaţii din Arhiva Universităţii 50 50
  13 Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă (maxim 3 zile lucrătoare), cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 100 100
  14 La eliberarea duplicatelor se percep următoarele taxe:
  -duplicat diplomă de licenţă/master
  -duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă
  -duplicat adeverinţă de absolvire
  -duplicat carnet de student

  200
  100
  50
  10

  200
  100
  50
  10
  5 Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor 100 100
  16 Eliberarea programelor analitice (fişe de disciplină), în limba română 250 lei/an de studiu 250 lei/an de studiu
  17 Eliberare planuri de învăţământ, în limba română 50 lei/an de studiu 50 lei/an de studiu
  18 Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 300 300
  19 Completarea, la cerere, de documente necesare aparţinătorilor studenţilor care lucrează în străinătate, în vederea obţinerii de indemnizaţii sociale 100 lei/document 100 lei/document


  5. Retragerea de la studii/transferul într-o altă instituţie de învăţământ superior se poate aproba în următoarele condiţii:
  -Plata la zi a ratelor taxei anuale pentru studii, prevăzute la punctul 1.1, respectiv 1.2, precum şi a penalităţilor calculate la taxele anuale pentru studii;
  -Dacă studentul face cerere de retragere înainte de a ajunge la scadenţa ratei curente a taxei anuale de studii, acesta este obligat să achite rata curentă a taxei anuale de studii, prevăzută la punctul 1.1, respectiv 1.2.


  6. Activităţile cuprinse la pct. 4 – Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective la casieria Universităţii şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei la facultatea/compartimentul implicat;


  7. Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari;


  8. Taxele prevăzute la pct. 4, rândul 3 şi rândul 4 (repetarea examenelor nepromovate /neprezentate şi examene de diferenţă) sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.


  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013/2014

  (Hotărârea Senatului Universitar nr. 178/2 din 07.03.2013)


  1. TAXE ANUALE DE STUDII (LEI)

  Facultatea
  Total taxa
  Rata I
  Rata II
  Rata III
  Rata IV
  1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă
  Calculatoare şi Informatică Aplicată 2400 700 700 500 500
  Design 2900 800 800 800 500
  Drept şi Administraţie Publică 2400 700 700 500 500
  Psihologie 2400 700 700 500 500
  Ştiinţe Economice 2400 700 700 500 500
  1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
  Calculatoare şi Informatică Aplicată 2800 800 800 600 600
  Drept şi Administraţie Publică 2800 800 800 600 600
  Psihologie 2800 800 800 600 600
  Ştiinţe Economice 2800 800 800 600 600
  1.3. Taxă de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu, stabilită la punctul 1.1 sau 1.2. Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.12.2013 inclusiv.
  1.4. Taxă pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.12.2013 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 09.05.2014 inclusiv.
  Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2013/2014 se achită eşalonat, în patru perioade, după cum urmează:
 • Rata I în perioada 01.10.2013-18.10.2013
 • Rata II în perioada 18.11.2013-13.12.2013
 • Rata III în perioada 03.03.2014-18.03.2014
 • Rata IV în perioada 16.04.2014-09.05.2014

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".
  Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi, până la 25% din suma datorată.
  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (01.10.2013 – 18.10.2013).


  2. TAXE PENTRU ADMITERE 2013 (LEI)

  Felul taxei
  Licenta
  Masterat
  Taxă de înscriere la admitere 2013 0 0
  Taxă de înmatriculare 100 100


  3. TAXE PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR (LEI)

  Felul taxei
  Licenta
  Masterat
  Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 250 250
  Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 250 -
  Examen de licenţă/disertaţie 900 600


  4. ALTE TAXE (LEI)

  1. Reînmatriculare după întreruperea studiilor sau după exmatriculare
  -pentru întrerupere din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile
  400
  0
  400
  0
  2. Înmatriculare pe bază de transfer
  -Înmatricularea în anul corespunzător punctelor de credit acumulate în cadrul altei instituţii de învăţământ superior (din ţară sau străinătate), în urma aprobării cererii de continuare a studiilor la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
  400
  400
  -
  -
  3. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):
  -examen planificat în sesiunea de restanţe
  -examen planificat în sesiunea de reexaminare
  -examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale
  Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ superior, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ)

  75
  150
  200
  100

  75
  150
  200
  100
  4. Taxă colocvii (restanţă, reexaminare) 75 75
  5. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 20 lei/ şedinţă 20 lei/ şedinţă
  6. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală /60) x nr. de credite pe disciplină
  7. La retragerea/exmatricularea din facultate - taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:
  -între 01. - 31.10. 2013 (pentru exmatriculaţii din anul universitar 2012/2013)
  -începând din data de 01 noiembrie 2013 (pentru exmatriculaţii din anul universitar 2012/2013)
  -pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2012/2013  0

  50 lei/an

  50 lei/an  0

  50 lei/an

  50 lei/an
  8. Taxă pentru păstrarea în arhivă a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 50 lei/an 50 lei/an
  9. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhivă 200 lei 200 lei
  10. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă (maxim 3 zile), cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 100 100
  11. La eliberarea duplicatelor actelor de studii, se percep următoarele taxe:
  -diplomă de licenţă/master
  -supliment la diplomă/foaie matricolă


  200
  100


  200
  100
  12. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor
  -în regim de urgenţă (maxim 24 de ore)
  -în regim normal


  150
  100


  150
  100
  13. Eliberarea programelor analitice 600 600
  14. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 300 300
  Activităţile cuprinse la punctul 4 - Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective la casieria Universităţii şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei la facultatea/compartimentul implicat.
  Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari.
  Taxele prevăzute la cap. 4 pct. 3 şi pct. 4 sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012/2013

  (Hotărârea Senatului Universitar din 24.05.2012)


  A. TAXE ANUALE (LEI)

  Facultatea
  Total taxa
  Rata I
  Rata II
  Rata III
  Rata IV
  Studii universitare de licenţă
  Calculatoare şi Informatică Aplicată 2400 700 700 500 500
  Design 2900 800 800 800 500
  Drept şi Administraţie Publică 2400 700 700 500 500
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne 2400 700 700 500 500
  Psihologie 2400 700 700 500 500
  Ştiinţe Economice 2400 700 700 500 500
  Studii universitare de master
  Calculatoare şi Informatică Aplicată 2800 800 800 600 600
  Drept şi Administraţie Publică 2800 800 800 600 600
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne 2800 800 800 600 600
  Psihologie 2800 800 800 600 600
  Ştiinţe Economice 2800 800 800 600 600
  Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013 se achită eşalonat, în patru perioade, după cum urmează:
 • Rata I în perioada 01.10.2012-18.10.2012
 • Rata II în perioada 20.11.2012-14.12.2012
 • Rata III în perioada 04.03.2013-18.03.2013
 • Rata IV în perioada 18.04.2013-06.05.2013 10.05.2013

  Pentru depăşirea perioadei de plată se percep penalizări de 1% pe zi, până la 25% din suma datorată.
  Pentru achitarea integrală a taxei, nu mai târziu de sfârşitul lunii octombrie 2012, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  B. TAXE DIVERSE (LEI)

  1. Înscriere (la studii universitare de licenţă sau master)
  80
  2. Înmatriculare (la studii universitare de licenţă sau master)
  70
  3. Reînmatriculare după întreruperea studiilor, repetare sau după exmatriculare
  Obs. Întrerupere din cauze medicale: sarcină, spitalizarea peste 30 de zile
  400
  200
  4. Înmatriculare pe bază de transfer 400
  5. Repetarea examenelor (nepromovate/neprezentate):
  -prima repetare (examen de restanţă)
  -a doua repetare (examen de reexaminare)
  -reexaminări speciale

  75
  150
  200
  6. Taxă colocvii (a doua, a treia şi a patra programare) 75
  7. Examen de diferenţă 75
  8. Examen de licenţă 900
  9. Examen de disertaţie 600
  10. Întocmirea dosarului de licenţă/disertaţie 200
  11. La retragerea/exmatricularea din facultate (taxele achitate nu se returnează), iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhivă, după data de 31 octombrie
  50/an
  12. Taxă pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhivă, după data de 31 octombrie, a celui de-al doilea an de la finalizarea studiilor universitare de licenţă/master
  50/an
  13. Eliberarea duplicatelor actelor de studii 200
  14. Eliberarea programelor analitice 600
  15. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 20/şedinţă
  16. Eliberare certificat de competenţă lingvistică 200
  17. Taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă (maxim 48 de ore) a adeverinţei de certificare (autenticitate) a diplomei de licenţă/master 100
  18. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă (maxim 3 zile), cu aprobarea cererii de către rectorul universităţii 100
  19. Taxă pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile 250
  20. Obţinerea de credite suplimentare - după algoritmul taxa_anuală/60*număr_credite_pe_disciplină conform algoritm
  Activităţile cuprinse în lista de la punctul B se pot desfăşura numai după achitarea taxei respective.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (vezi orar) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2011/2012

  (Hotărârea Senatului Universitar din 03.03.2011)

  (Notă: Senatul universităţii poate modifica taxele anual, conform legii)


  A. TAXE ANUALE (LEI)

  Facultatea
  Total taxa
  Rata I
  Rata II
  Rata III
  Rata IV
  Studii universitare de licenţă
  Calculatoare şi Informatică Aplicată 2000 700 300 700 300
  Design 2600 800 500 800 500
  Drept şi Administraţie Publică 2000 700 300 700 300
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne 2000 700 300 700 300
  Psihologie 2000 700 300 700 300
  Ştiinţe Economice 2000 700 300 700 300
  Studii universitare de master
  Calculatoare şi Informatică Aplicată 2600 800 500 800 500
  Design 2600 800 500 800 500
  Drept şi Administraţie Publică 2600 800 500 800 500
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne 2600 800 500 800 500
  Psihologie 2600 800 500 800 500
  Ştiinţe Economice 2600 800 500 800 500
  Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011/2012 se achită eşalonat, în patru perioade, după cum urmează:
 • Rata I în perioada 03.10.2011-18.10.2011
 • Rata II în perioada 21.11.2011-15.12.2011
 • Rata III în perioada 01.03.2012-16.03.2012
 • Rata IV în perioada 18.04.2012-04.05.2012

  Pentru depăşirea perioadei de plată se percep penalizări de 1% pe zi, până la 25% din suma datorată.
  Pentru achitarea integrală a taxei, nu mai târziu de sfârşitul lunii octombrie 2011, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  B. TAXE DIVERSE (LEI)

  1. Înscriere (la studii universitare de licenţă sau master)
  50
  2. Înmatriculare (la studii universitare de licenţă sau master)

  50
  3. Reînmatriculare după întreruperea studiilor sau după exmatriculare
  Obs. Întrerupere din cauze medicale: sarcină, spitalizarea peste 30 de zile
  400
  200
  4. Înmatriculare pe bază de transfer 400
  5. Taxă examene:
  -prima programare
  -a doua programare
  -a treia programare
  -a patra programare la reexaminări speciale (în sesiune prelungită)

  50
  100
  125
  150
  6. Taxă colocvii (a doua, a treia şi a patra programare) 75
  7. Mărire de notă 100
  8. Examen de diferenţă 75
  9. Examen de licenţă 900
  10. Examen de disertaţie 600
  11. Întocmirea dosarului de licenţă/disertaţie 200
  12. Retragerea din facultate (taxa achitată nu se returnează)
  Obs. În perioada 1-31 octombrie, pentru studenţii admişi în anul I an univ. 2011/2012
  Obs. După 1 noiembrie, pentru studenţii admişi în anul I an univ. 2011/2012
  200
  0
  100
  13. Eliberarea duplicatelor actelor de studii 200
  14. Eliberarea situaţiilor şcolare (la cerere) 50/an de studiu
  15. Eliberarea programelor analitice 600
  16. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 20/şedinţă
  17. Eliberare certificat de competenţă lingvistică 200
  18. Obţinerea de credite suplimentare - după algoritmul taxa_anuală/60*număr_credite_pe_disciplină conform algoritm
  Activităţile cuprinse în lista de la punctul B se pot desfăşura numai după achitarea taxei respective.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (program Luni-Vineri 10-16) sau direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - Raiffeisen Bank
  RO 33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804