Consiliul de Administraţie

Prezentare

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Componenţa Consiliului de administraţie, conform Cartei universitare:

Art. 111. Din Consiliul de administraţie fac parte rectorul, prorectorii, decanii, prodecanii, directorul general administrativ, un reprezentant al studenţilor precum şi alte persoane care îndeplinesc funcţii executive în Universitate.

Atribuţiile Consiliului de administraţie, conform Cartei universitare:

Art. 153. Consiliului de administraţie are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. elaborează anual strategia de atragere a resurselor financiare, materiale, umane sau de altă natură, pe care o supune aprobării Senatului;
 2. susţine, prin decizii financiare, strategia Senatului universitar de dezvoltare a resurselor umane, creşterea calităţii profesionale a cadrelor didactice, acordarea de burse de cercetare, de specializare şi de perfecţionare;
 3. aplică hotărârile Senatului universitar;
 4. avizează anual Proiectul de buget şi Planul de investiţii, pe care le înaintează spre aprobare Senatului universitar;
 5. aprobă Raportul privind execuţia bugetară anuală;
 6. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
 7. avizează propunerile de înfiinţare de programe noi de studii universitare;
 8. propune Senatul universitar lichidarea programelor de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care nu sunt eficiente academic şi financiar;
 9. propune Senatului universitar, spre aprobare, cuantumul taxelor de studii;
 10. aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite prin bugetul aprobat pe structuri;
 11. înaintează Senatului propuneri privind dezvoltarea de noi activităţi şi structuri aducătoare de venituri în conformitate cu prevederile legale şi cu normele autonomiei universitare;
 12. elaborează, la solicitarea Senatului şi a rectorului Universităţii, analiza financiară privind capacitatea instituţiei de a înfiinţa şi susţine activitatea unor structuri (facultăţi, departamente, colective, centre de cercetare etc) şi posturi administrative, în interesul instituţiei, cu respectarea legii şi a prezentei Carte;
 13. formulează propuneri privind stabilirea, optimizarea şi reglementarea funcţionării structurii administrative a Universităţii, pe care le supune aprobării Senatului;
 14. stabileşte măsuri de protecţie şi dezvoltare a patrimoniului Universităţii, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, cu aprobarea rectorului şi avizul Senatului universitar;
 15. propune spre aprobare rectorului structura şi componenţa nominală a Comisiei de etică universitară;
 16. alte atribuţii, conform reglementărilor legale în vigoare.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Administrativ Consiliu de Administraţie