Admitere Studii Master

2017

CALENDARUL ADMITERII 2017
SPECIALIZĂRI ACREDITATE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Calendarul admiterii Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.687
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Domeniul: Informatică
 • Web Design
 • Administrarea sistemelor distribuite
100

Sesiunea I:

03 - 26.07.2017 - înscriere;
27.07.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 31.07.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Sesiunea II:

04 - 26.09.2017 - înscriere (pentru locurile rămase neocupate);
27.09.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 29.09.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere.

Media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică dintre:

Proba 1: nota obținută la testul grilă,

Proba 2: media examenului de licență.

Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.494.655
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Domeniul: Drept
 • Instituţii de drept european
50

Sesiunea I:

03 - 26.07.2017 - înscriere;
27.07.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 31.07.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Sesiunea II:

04 - 26.09.2017 - înscriere (pentru locurile rămase neocupate);
27.09.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 29.09.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere.

Media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică dintre:

Proba 1: nota obținută la testul grilă,

Proba 2: media examenului de licență.

Psihologie
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.930
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Domeniul: Psihologie
 • Psihoterapii şi psihologie clinică
100

Sesiunea I:

03 - 26.07.2017 - înscriere;
27.07.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 31.07.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Sesiunea II:

04 - 26.09.2017 - înscriere (pentru locurile rămase neocupate);
27.09.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 29.09.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere.

Media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică dintre:

Proba 1: nota obținută la testul grilă,

Proba 2: media examenului de licență.

Ştiinţe Economice
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargu nr. 6
tel. 0256.294.001
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Domeniul: Contabilitate
 • Auditul şi evaluarea întreprinderii
 • Contabilitatea, fiscalitatea şi gestiunea patrimoniului unităţilor administrativ teritoriale
50

Sesiunea I:

03 - 26.07.2017 - înscriere;
27.07.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 31.07.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Sesiunea II:

04 - 26.09.2017 - înscriere (pentru locurile rămase neocupate);
27.09.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 29.09.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere.

Media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică dintre:

Proba 1: nota obținută la testul grilă,

Proba 2: media examenului de licență.

Alte detalii privind admiterea, perioada de înscriere şi condiţiile de admitere sunt afişate la sediul fiecărei facultăţi.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA - 2017

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1 Concursul de admitere în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nr. 6102/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi cu Regulamentul cadru şi Metodologiile proprii fiecărei facultăţi.

Art.2 (1) Admiterea la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni, perioadele (de principiu) fiind:

 • 1 - 31 iulie;
 • 1 - 30 septembrie.

(2) Pentru anul universitar 2017/2018 concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 3-26 iulie 2017;
Concurs şi afişare rezultate: 27 iulie 2017.

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017;
Concurs şi afişare rezultate: 27 septembrie 2017.

(3) În perioada 27 - 31 iulie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

(4) În perioada 27 – 29 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

(5) Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Art.3 (1) Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfaşurarea admiterii care va fi supusă aprobarii Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi va fi adusă la cunoştinţa candidatilor prin afişare la avizier şi postare pe site-ul facultăţii.

(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.4 Fiecare facultate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, va afişa la PANOUL ADMITERII şi pe pagină web proprie, informaţii privind:

 1. metodologia proprie de admitere;
 2. oferta anuală de şcolarizare;
 3. condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
 4. perioadele sesiunilor de admitere;
 5. modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
 6. facilităţile sau condiţiile speciale;
 7. taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
 8. alte informaţii utile candidaţilor.

Capitolul II
Organizarea admiterii

Art.5 Pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de master, admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.6 La nivelul Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, se va constitui câte o Comisie de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componentă Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate se stabileşte de către Consiliile facultăţilor. Comisiile răspund efectiv de bună organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Capitolul III
Candidaţii la admitere

Art.7 (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

Art.8 (1) Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederafiei Elveţiene, în anul universitar 2017/2018.

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

(3) La admiterea la studii universitare de licenţă şi de master, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovadă cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

(4) Cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe, declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă şi master se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.9 (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat că student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

(2) în metodologiile proprii ale facultăţilor se stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap.

(3) în metodologiile proprii ale facultăţilor se stabilesc condiţiile speciale şi procedura care stă la baza admiterii candidaţilor la programme de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau intemationale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.10 Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar curent prezintă la înscriere diplomă de bacalaureat/licenţă sau adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ.

Capitolul IV
Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă

SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor

Art.11 La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu această recunoscută de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art.12 Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii facultăţilor desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a fiecărei facultăţi.

Art.13 Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2016 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro.

Art.14 (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe baza de procura.

Art.15 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completă o fişa de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.16 (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimina cerinţă de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul.

(2) Candidaţii la concursul de admitere/studenţii vor prezenţa documentele în original şi în fotocopie, urmând că secretarul facultăţii/cadrul didactic planificat la lnscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ştampila cu inscripţia "conform cu originalul", să-şi scrie numele şi prenumele şi să semneze pentru conformitate.

(3) În cazul în care persoană se prezintă cu copie legalizată după document, acesta va fi acceptat.

Art.17 La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original.
  Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformității cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
  Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de absolvire – în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru absolvenţii de colegiu;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.

Art.18 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

 1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. acordul Ministerului Educaţiei Naționale privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Art.19 După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Art.20 (1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității.

SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs

Art.21 La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu.

Art.22 (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(2) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

Art.23 Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă:

 1. probele de concurs pentru fiecare program de studiu de licență;
 2. criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu. Pentru admiterea la studii universitare de licență, ca şi criterii de departajare, pot fi luate în considerare notele de la probele obligatorii de bacalaureat.

Art. 24 (1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 17, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează.

SECŢIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului

Art.25 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.26 (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Art.27 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.28 (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor.

(3) La probele orale nu se admit contestaţii.

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art.29 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.30 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare

Art.31 Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a liceului, să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă,  în original, la secretariatul facultăţii;
 2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.32 Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, și nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Art.33 După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

Art.34 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

CAP. V
Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de master

SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor

Art.35 Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Art.36 (1) Pot candida la programe de studii universitare de master din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi anunţarea acesteia sunt de competenţa fiecărei instituţii de învăţământ superior.

(2) Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă proba/probele de concurs, stabilite la nivelul conducerii facultății.

Art.37 Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii facultăţilor desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a fiecărei facultăţi.

Art.38 Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

Art.39 (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Art.40 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.41 (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul.

(2) Candidații la concursul de admitere/studenții vor prezenta documentele în original și în fotocopie, urmând ca secretarul facultății/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ștampila cu inscripția ”conform cu originalul”, să-și scrie numele si prenumele și să semneze pentru conformitate.

(3) În cazul în care persoana se prezintă cu copie legalizată după document, acesta va fi acceptat.

Art.42 La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand  la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea  pot  prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.

Art.43 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

 1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. acordul Ministerului Educaţiei Naționale privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Art.44 După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Art.45 (1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității.

SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs

Art.46 Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute.

Art.47 Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Art.48 (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform metodologiei proprii facultății.

Art.49 Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu. Pentru admiterea la studii universitare de masterat, ca şi criteriu de departajare, poate fi luată în considerare nota de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate obținută la examenul de licență.

Art.50 Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizier şi pe pagina web a fiecărei facultăți.

Art.51 Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite prin metodologia proprie a facultății, ţinându-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere.

Art. 52 (1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 42, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează.

SECŢIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului

Art.53 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.54 (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Art.55 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.56 (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor.

(3) La probele orale nu se admit contestaţii.

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art.57 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.58 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare

Art.59 Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licență, să depună diploma de licenţă,  în original, la secretariatul facultăţii;
 2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.60 Neprezentarea diplomei de licență, în original, și nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Art.61 După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

Art.62 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

Art.63 Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Art.64 Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, a fost aprobat în şedinţa Senatului Universitar din data de 12.01.2017.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Info Studenţi Admitere Studii Master