Universitatea Tibiscus

Examene de Disertație

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Art. 1 La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi disertaţie se organizează în conformitate cu:

 • Legea educatiei nr.1/2011
 • Carta Universităţii „Tibiscus” din Timişoara;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de licenţă din Universitatea "Tibiscus" din Timişoara;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de master din Universitatea "Tibiscus" din Timişoara;
 • O.M.E.C.T.S nr.3271/14.02.2012 privind Metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie.

Art. 2 Universitatea „Tibiscus” din Timişoara poate organiza examen de licenţă la:

 • Programe de studii/specializări acreditate în condiţiile legii;
 • Programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care Universitatea „Tibiscus” din Timişoara are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii/specializări acreditate.

Art. 3 Pot susţine examen de licenţă la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara:

 • absolvenţii proprii, promoţia curentă de la licenţă;
 • absolvenţii din anii anteriori, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă;
 • absolvenţii studiilor universitare de licenţă de la alte instituţii de învăţământ superior, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 4 Universitatea „Tibiscus” din Timişoara poate organiza examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.

Art. 5 Facultăţile, pe baza acestui regulament cadru vor elabora propriile metodologii pentru organizarea examenului de licenţă şi disertaţie, metodologii care vor fi aprobate de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Art.6 Metodologia elaborată de facultăţi va cuprinde prevederi exprese privind măsurile luate pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum si privind interzicerea comercializării de lucrări stiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau de disertaţie.

Art. 7

 1. Candidaţii la examenele de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională eliberat de către catedra de Limbi Moderne a Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
 2. Inscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, fie individual, fie de către universitatea cu care s-a încheiat protocol si cu respectarea strictă a prevederilor legii.

Art. 8

 1. Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:
  • proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  • proba 2: prezentarea si susţinerea lucrării de licenţă.
 2. Cel puţin una din cele două probe menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatorului.
 3. Fiecare facultate va decide şi va înscrie în metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă, modul de susţinere a probei/probelor: scris, oral, proba practică.

Art. 9

 1. Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume prezentarea şi susţinerea disertaţiei.
 2. Prezentarea şi susţinerea disertaţiei pot fi publice şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatorului.

Art. 10

 1. Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puţin 6,00. În situaţia în care examenul de finalizare a studiilor constă în două probe, la fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00.
 2. Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică.

Art. 11

 1. Comisiile de examen de licenţă/disertaţie se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului universităţii, la propunerea consiliilor de facultate şi cu aprobarea Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
 2. Preşedintele comisiei de examen trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar.
 3. Membrii unei comisii trebuie să aibă titlul stiinţific de doctor si gradul didactic de lector, conferenţiar sau profesor. Secretarul comisiei trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.
 4. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor şi secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude pană la gradul al III-lea inclusiv.

Art. 12 Facultăţile vor informa candidaţii despre perioadele de examene de licenţă/disertaţie, condiţiile de înscriere, conţinut, programe, cursuri de pregătire etc., la sediul facultăţii organizatoare si pe pagina web a facultăţii.

Art. 13

 1. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de către candidaţii (studenţii) care provin de la alte universităţi din ţară se face pe baza încheierii unui protocol între U.T.T. si universitatea solicitantă. Protocolul stipulează modalitatea de desfăsurare a acestui examen, sediul desfăsurării, documentele necesare candidatului pentru a susţine examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă în U.T.T., alte drepturi si obligaţii ale părţilor.
 2. Inscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, cu respectarea strictă a prevederilor legii.

Art. 14

 1. Rezultatele se comunică prin afisare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii examenului de licenţă/disertaţie.
 2. Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea / afişarea rezultatelor si se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.
 3. Membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi,afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
 4. Rezultatele obţinute la probele orale, nu pot fi contestate.

Art. 15

 1. Diplomele de licenţă / master se eliberează de către Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.. Împreună cu diplomele de licenţă se eliberează si suplimentele de diplomă pentru propii absolvenţi. Facultatea organizatoare păstrază în arhiva facultăţii dosarul absolventului declarat admis la examenul de licenţă.
 2. Pană la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire.
 3. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare.

Art. 16 Examenelede licenţă/disertaţie se organizează în două sesiuni anuale:

 • vară (iulie);
 • iarnă (februarie).

Art. 17 Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Art. 18 Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi se aplică începând cu promoţia anului universitar 2011-2012, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.


În sesiunile de disertaţie rezultatele au fost:

 • Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată:
  • Administrarea sistemelor distribuite: 51 absolvenţi din care 51 promovaţi (100%)
  • Web design: 34 absolvenţi din care 30 promovaţi (85,29%)
 • Facultatea de Design:
  • Web design pentru e-Society: 12 absolvenţi din care 12 promovaţi (100%)
 • Facultatea de Drept şi Administraţie Publică:
  • Drept comunitar şi integrare europeană/Instituţii de drept european: 360 absolvenţi din care 354 promovaţi (98,33%)
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne:
  • Management şi marketing în publicitate: 98 absolvenţi din care 97 promovaţi (98,97%)
  • Informatică şi mass-media: 5 absolvenţi din care 5 promovaţi (100%)
  • Publicitate şi turism: 83 absolvenţi din care 83 promovaţi (100%)
  • Jurnalism şi publicitate: 32 absolvenţi din care 29 promovaţi (90,62%)
  • Mass-media şi comunicare în spaţiul public european: 24 absolvenţi din care 24 promovaţi (100%)
  • Limbi moderne şi comunicare interculturală: 23 absolvenţi din care 22 promovaţi (95,65%)
 • Facultatea de Psihologie:
  • Metode şi instrumente actuale de evaluare în psihologie: 25 absolvenţi din care 25 promovaţi (100%)
  • Managementul resurselor umane: 283 absolvenţi din care 253 promovaţi (89,39%)
  • Psihoterapii şi psihologie clinică: 25 absolvenţi din care 19 promovaţi (76%)
 • Facultatea de Ştiinţe Economice:
  • Strategia afacerilor în mediul european: 238 absolvenţi din care 208 promovaţi (87,39%)
  • Finanţele şi contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale: 241 absolvenţi din care 228 promovaţi (94,60%)
  • Control şi calitate în economie - ISO 9000 - calitate la standarde europene: 9 absolvenţi din care 8 promovaţi (88,88%)
  • Auditul, evaluarea şi reorganizarea întreprinderilor: 84 absolvenţi din care 81 promovaţi (96%)
  • Auditul şi evaluarea întreprinderii: 213 absolvenţi din care 205 promovaţi (96,24%)

Procentul general de promovabilitate a dizertaţiei este de 94,33%, corespunzător la 1854 absolvenţi din care 1749 promovaţi, repartizaţi pe ani astfel:

Anul universitar Total absolvenţi Total promovaţi Procent promovaţi
2004/2005 129 125 96.89
2005/2006 123 123 100
2006/2007 281 267 95.01
2007/2008 289 281 97.23
2008/2009 222 217 97.74
2009/2010 471 443 94.05
2010/2011 339 293 86.43

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Info Studenţi Examene de Disertaţie