Facilități & Burse

FACILITĂŢI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013/2014

 • taxe de şcolarizare moderate, achitate în lei, în 4 rate
 • facilităţi la plata taxei de şcolarizare, pentru anumite categorii de studenţi, comform unui Regulament propriu adoptat de Senatul universităţii (vezi mai jos pe pagină)
 • bilete cu reducere 50% la transportul cu trenurile regio şi interregio, pe reţeaua SNTFC şi celorlalţi operatori de cale ferată (*)
 • bursă lunară de studii în valoare de 350 lei/lună, pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural care se obligă ca după absolvirea studiilor să profeseze în învăţământul rural (*)
 • acces la reţelele de calculatoare şi la Internet, de luni până vineri între orele 9-21
 • acces gratuit la biblioteca Universităţii si la bibliotecile facultăţilor
 • posibilitatea înscrierii la Mediateca Centrului Cultural Francez din Timişoara, cu abonament la preţ redus, precum şi la cursurile de limbă franceză - nivel general sau de specialitate (economică, turism, juridic, secretariat, comunicare profesională etc.) în vederea obţinerii atestatului de limbă
 • facilităţi pentru achiziţionarea de calculatoare noi, cu o reducere de 200 Euro, în condiţiile Legii 269/2004 (*)
 • material didactic gratuit, inclus în taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
 • eliberarea gratuită, inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru fiecare absolvent, începând cu vara 2006, a unui Supliment de diplomă, comform normelor UE;
 • sprijin în obţinerea de burse şi stagii în străinătate prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (www.roburse.ro) (*)
 • burse DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) în Germania, pentru cei mai buni studenţi, cu rezultate excelente în domeniul informaticii (relaţii la secretarii ştiinţifici ai facultăţilor)
 • reducere 10% din preţul şcolarizării pentru obţinerea carnetului de şofer, la Şcoala de şoferi aparţinând de Automobil Clubul Român
 • program flexibil pentru studenţii care lucrează
 • club sportiv (pentru detalii accesează pagina Clubul Sportiv Tibiscus (www.cs.tibiscus.ro)

----------

(*) de aceste facilităţi se beneficiază în baza acreditării universităţii prin Legea 484/2002


BURSE DE STUDII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013/2014

Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, întrunit în şedinţă statutară pe data de 12.09.2013, la propunerea Consiliului de Administraţie, prin vot unanim, a hotărât adoptarea următoarelor criterii de acordare a burselor (facilităţi privind taxele anuale de şcolarizare) pentru studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în anul universitar 2013/2014 (citeşte Regulamentul):

1. BURSE SOCIALE

 1. Copiii de revoluţionari (cu certificat de urmaş-erou-martir) pot beneficia de reducere 25% pentru câte un student la fiecare program de studii;
 2. Cadrele didactice titulare ale Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, personalul TESA angajat, cu normă întreagă, al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara precum şi membrii familiilor acestora, rude până la gradul II, inclusiv pot beneficia de reducere între 20% şi 50%, după caz;
 3. Studenţii care au parcurs întreaga perioadă de şcolarizare a programelor de studii universitare de licenţă, organizate de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara şi se înscriu la studii universitare de masterat în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în anul finalizării programului de licenţă pot beneficia de reducere de 25% din taxa de şcolarizare corespunzătoare anului I de studiu de masterat.
 4. Studenţii ai căror părinţi au venituri sub minimul pe economie, pot beneficia de plata taxei eşalonat, fără penalizări, dar depăşirea a două luni în care nu s-a efectuat nici o plată, atrage după sine plata penalizărilor regulamentare;

Acordarea reducerilor se face pe bază de cerere personală, adresată decanului facultăţii, depusă şi înregistrată la secretariatul facultăţii unde activează studentul, în perioada 01.10.2013 – 31.10.2013. În perioada 01.11.2013 – 10.11.2013, cererile sunt analizate şi aprobate de Rectorul universităţii iar în 11.11. 2013 rezoluţiile se comunică facultăţilor, casieriei şi administratorului web, pentru afişare.

Reducerea de taxă se aplică la rata 4 din taxa de şcolarizare. Dacă valoarea reducerii obţinute depăşeşte valoarea ratei 4, atunci ea se aplică parţial la rata 3 şi integral la rata 4. Dacă valoarea reducerii obţinute depăşeşte valoarea ratelor 3+4, atunci ea se aplică parţial la rata 2 şi integral la ratele 3 şi 4.

2. BURSE DE MERIT

 1. Studenţii care aduc instituţiei contracte finanţate, proiecte, parteneriate pentru dezvoltare instituţională, care obţin performanţe şiinţifice, de cercetare sau artistice ori de imagine pot beneficia de reducere între 10% şi 100%, după caz;
 2. Studenţii membri ai Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pot beneficia de 15 % reducere, dacă participă la cel puţin 70 % din şedinţele Senatului;
 3. Studenţii cu cea mai mare medie din an (minimum 9,00), câte un student pe facultate, pot beneficia de premiul „Student Eminent” acordat de Asociaţia Orizonturi Universitare.

Acordarea reducerilor prevăzute la pct. a) şi pct. b) se face pe bază de cerere personală, adresată decanului facultăţii, depusă şi înregistrată la secretariatul facultăţii unde activează studentul, în perioada 23.06.2014 – 01.07.2014. În perioada 02-03.07.2014, cererile sunt analizate şi aprobate de Rectorul universităţii iar în 04.07.2014 rezoluţiile se comunică facultăţilor, casieriei şi administratorului web, pentru afişare. Studenţilor care beneficiază de aprobarea cererii li se returnează, prin casieria universităţii, contravaloarea bursei acordate.

Aplicarea criteriilor, pentru ambele tipuri de burse, se face respectând următoarele condiţii:

 1. Beneficiarii facilităţilor privitoare la taxe trebuie să fie integralişti. Decanii facultăţilor verifică respectarea condiţiei, de care depinde avizarea cererii;
 2. Nici o facilitate nu se acordă automat. Cererea motivată a studentului este o condiţie preliminară pentru acordarea facilităţii anuale;
 3. Situaţiile excepţionale (ambii părinţi decedaţi, persoane din case de copii, persoane cu grad de handicap grav şi sever etc.) vor fi analizate de către Consiliul de Administraţie;
 4. Valoarea totală a burselor se va încadra în limitele bugetului aprobat de Consiliul de Administraţie;
  e. Cererile trebuie însoţite de documentele doveditoare;
 5. Reducerile care fac parte din categoria burse sociale nu se cumulează;
 6. Reducerile care fac parte din categoria burse de merit se pot cumula, după caz;
 7. Bursele sociale prevăzute la pct. a), pct. b) şi pct. c) precum şi bursele de merit prevăzute la pct. a) şi pct. b) nu se cumulează cu reducerea de 5% din valoarea taxei de şcolarizare, acordată pentru plata integrală a taxei în perioada indicată în Regulamentul de taxe. În acest caz, reducerea de 5% se anulează şi se face regularizarea sumelor, conform prevederilor art.1 din prezentul regulament;
 8. Cererile pentru burse depuse în afara perioadelor indicate mai sus nu vor fi luate în considerare.

Studentul nemulţumit de rezolvarea cererii sale poate face contestaţie la Consiliul de administraţie, printr-o cerere depusă la registratura universităţii în primele 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru comunicarea rezoluţiilor.

Aceste prevederi sunt valabile pentru anul universitar 2013/2014.

Consiliul de Administraţie poate propune Senatului Universitar modificarea prezentului Regulament.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Info Studenţi Facilităţi