Admitere Studii Master

2016

CALENDARUL ADMITERII 2016
PROGRAME ACREDITATE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Facultatea
Domeniul / capacitate de şcolarizare
(Programul)
Calendarul admiterii
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.687
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică / 100 locuri
(Administrarea sistemelor distribuite)
(Web design)
Sesiunea I:

01-26.07.2016 - înscriere
27.07.2016 - concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
27-29.07.2016 - achitare taxă de înmatriculare
29.07.2016 - afişarea rezultatelor finale

Sesiunea II (pe locurile rămase vacante):

01-27.09.2016 - înscriere
28.09.2016 - concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
28-30.09.2016 - achitare taxă de înmatriculare
30.09.2016-afişarea rezultatelor finale
 
Concurs de admitere
(medie admitere = 100% media de bacalaureat)
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.494.655
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept / 50 locuri
(Instituţii de drept european)
Psihologie
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.930
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie 100 locuri
(Psihoterapii şi psihologie clinică)
Sesiunea I:

01-26.07.2016 - înscriere
27.07.2016 - concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
27-29.07.2016 - achitare taxă de înmatriculare
29.07.2016 - afişarea rezultatelor finale

Sesiunea II (pe locurile rămase vacante):

01-27.09.2016 - înscriere
28.09.2016 - concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
28-30.09.2016 - achitare taxă de înmatriculare
30.09.2016 - afişarea rezultatelor finale
Concurs de admitere
(medie admitere = 50% media de licenţă + 50% interviu)
Ştiinţe Economice
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargu nr. 6
tel. 0256.294.001
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate 50 locuri
(Auditul şi evaluarea întreprinderii)
(Contabilitatea, fiscalitatea şi gestiunea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale)
Sesiunea I:

01-26.07.2016 - înscriere
27.07.2016 - concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
27-29.07.2016 - achitare taxă de înmatriculare
29.07.2016 - afişarea rezultatelor finale

Sesiunea II (pe locurile rămase vacante):

01-27.09.2016 - înscriere
28.09.2016 - concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
28-30.09.2016 - achitare taxă de înmatriculare
30.09.2016 - afişarea rezultatelor finale
Concurs de admitere
(medie admitere = 100% media de bacalaureat)

Alte detalii privind admiterea, perioada de înscriere şi condiţiile de admitere sunt afişate la sediul fiecărei facultăţi.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA - 2016

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1 Concursul de admitere în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nr. 3107/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 şi cu Regulamentul cadru şi Metodologiile proprii fiecărei facultăţi.

Art.2 (1) Admiterea la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni, perioadele (de principiu) fiind:

 • 1 - 31 iulie;
 • 1 - 30 septembrie.

(2) Pentru anul universitar 2016/2017 concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 1-26 iulie 2016;
Concurs şi afişare rezultate: 27 iulie 2016.

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 01-27 septembrie 2016;
Concurs şi afişare rezultate: 28 septembrie 2016.

(3) În perioada 27 - 29 iulie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.

(4) În perioada 28 – 30 septembrie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.

(5) Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

(6) La Facultatea de Psihologie, admiterea la programele de studii universitare de masterat va cuprinde şi un interviu organizat conform calendarului prevăzut în Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.3 Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4 Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii legal înfiinţate, corespunzătoare domeniilor de studii universitare de master acreditate, din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.5 (1) La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara admiterea la studii universitare de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin cifra de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de bacalaureat.

(2) Admiterea la studii universitare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărui program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de licenţă.

(3) La Facultatea de Psihologie admiterea la programele de studii universitare de masterat va cuprinde şi interviu realizat conform Metodologiei Facultăţii de Psihologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.6 În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Condiţiile de admitere, taxele de studii şi capacităţile de şcolarizare trebuie făcute publice şi prin postarea pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

Capitolul II
Organizarea concursului de admitere

Art.7 Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii care va fi supusă aprobării Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi postare pe site-ul facultăţii.

Art.8 Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu. Pentru admiterea la studii universitare de licență, ca şi criterii de departajare, pot fi luate în considerare notele de la probele obligatorii de bacalaureat. Pentru admiterea la studii universitare de masterat, ca şi criteriu de departajare, poate fi luată în considerare nota de la proba de evaluare a cunoştințelor fundamentale şi de specialitate obţinută la examenul de licenţă.

Art.9 La nivelul Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, se va constitui câte o Comisie de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate se stabileşte de către Consiliile facultăţilor. Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Art.10 Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2016 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii facultăţilor desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2016 şi septembrie 2016, va fi realizată de către Comisia de admitere a fiecărei facultăţi.

Art.11 Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2016 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro.

Capitolul III
Dreptul de înscriere la concursul de admitere

Art.12 La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta recunoscută de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art.13 În metodologiile proprii ale facultăţilor se pot stabili condiţii speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale ori internaţionale. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.

Art.14 La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Capitolul IV
Înscrierea studenţilor străini

Art.15 Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2016/2017.

Art.16 La admiterea din cadrul Universităţii pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Art.17 La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Art.18 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
3. acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Capitolul V
Înscrierea la concursul de admitere

Art.19 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.20 La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original.
  Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
  Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
  • Certificatul de absolvire – în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.
 • Dosar plic.

Art.21 La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar.
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.
 • Dosar plic.

Capitolul VI
Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

Art.22 Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă şi de masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Art.23 Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate. La Facultatea de Psihologie, studii universitare de masterat, media generală de admitere se calculează conform Metodologiei Facultăţii de Psihologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.24 Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 20, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Art.25 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.26 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.27 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.28 (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

Art.29 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Art.30 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art.31 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea / specializările / programul / programele de studii la care au fost admişi.

Capitolul VII
Dispoziţii finale

Art.32 Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Art.33 Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017:

 • să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 • să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.34 Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Art.35 Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, a fost aprobat în şedinţa Senatului Universitar din data de 12.02.2016.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Info Studenţi Admitere Studii Master