Universitatea Tibiscus

Examene de Licenţă

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Art. 1 La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi disertaţie se organizează în conformitate cu:

 • Legea educatiei nr.1/2011
 • Carta Universităţii „Tibiscus” din Timişoara;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de licenţă din Universitatea "Tibiscus" din Timişoara;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de master din Universitatea "Tibiscus" din Timişoara;
 • O.M.E.C.T.S nr.3271/14.02.2012 privind Metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie.

Art. 2 Universitatea „Tibiscus” din Timişoara poate organiza examen de licenţă la:

 • Programe de studii/specializări acreditate în condiţiile legii;
 • Programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care Universitatea „Tibiscus” din Timişoara are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii/specializări acreditate.

Art. 3 Pot susţine examen de licenţă la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara:

 • absolvenţii proprii, promoţia curentă de la licenţă;
 • absolvenţii din anii anteriori, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă;
 • absolvenţii studiilor universitare de licenţă de la alte instituţii de învăţământ superior, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 4 Universitatea „Tibiscus” din Timişoara poate organiza examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.

Art. 5 Facultăţile, pe baza acestui regulament cadru vor elabora propriile metodologii pentru organizarea examenului de licenţă şi disertaţie, metodologii care vor fi aprobate de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Art.6 Metodologia elaborată de facultăţi va cuprinde prevederi exprese privind măsurile luate pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum si privind interzicerea comercializării de lucrări stiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau de disertaţie.

Art. 7

 1. Candidaţii la examenele de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională eliberat de către catedra de Limbi Moderne a Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
 2. Inscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, fie individual, fie de către universitatea cu care s-a încheiat protocol si cu respectarea strictă a prevederilor legii.

Art. 8

 1. Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:
  • proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  • proba 2: prezentarea si susţinerea lucrării de licenţă.
 2. Cel puţin una din cele două probe menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatorului.
 3. Fiecare facultate va decide şi va înscrie în metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă, modul de susţinere a probei/probelor: scris, oral, proba practică.

Art. 9

 1. Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume prezentarea şi susţinerea disertaţiei.
 2. Prezentarea şi susţinerea disertaţiei pot fi publice şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatorului.

Art. 10

 1. Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puţin 6,00. În situaţia în care examenul de finalizare a studiilor constă în două probe, la fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00.
 2. Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică.

Art. 11

 1. Comisiile de examen de licenţă/disertaţie se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului universităţii, la propunerea consiliilor de facultate şi cu aprobarea Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
 2. Preşedintele comisiei de examen trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar.
 3. Membrii unei comisii trebuie să aibă titlul stiinţific de doctor si gradul didactic de lector, conferenţiar sau profesor. Secretarul comisiei trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.
 4. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor şi secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude pană la gradul al III-lea inclusiv.

Art. 12 Facultăţile vor informa candidaţii despre perioadele de examene de licenţă/disertaţie, condiţiile de înscriere, conţinut, programe, cursuri de pregătire etc., la sediul facultăţii organizatoare si pe pagina web a facultăţii.

Art. 13

 1. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de către candidaţii (studenţii) care provin de la alte universităţi din ţară se face pe baza încheierii unui protocol între U.T.T. si universitatea solicitantă. Protocolul stipulează modalitatea de desfăsurare a acestui examen, sediul desfăsurării, documentele necesare candidatului pentru a susţine examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă în U.T.T., alte drepturi si obligaţii ale părţilor.
 2. Inscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, cu respectarea strictă a prevederilor legii.

Art. 14

 1. Rezultatele se comunică prin afisare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii examenului de licenţă/disertaţie.
 2. Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor si se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.
 3. Membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi,afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
 4. Rezultatele obţinute la probele orale, nu pot fi contestate.

Art. 15

 1. Diplomele de licenţă /master se eliberează de către Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.. Împreună cu diplomele de licenţă se eliberează si suplimentele de diplomă pentru propii absolvenţi. Facultatea organizatoare păstrază în arhiva facultăţii dosarul absolventului declarat admis la examenul de licenţă.
 2. Pană la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire.
 3. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare.

Art. 16 Examenelede licenţă/disertaţie se organizează în două sesiuni anuale:

 • vară (iulie);
 • iarnă (februarie).

Art. 17 Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Art. 18 Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi se aplică începând cu promoţia anului universitar 2011-2012, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.


Odată cu acreditarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, absolvenţii specializărilor acreditate pot susţine examenul de licenţă în cadrul facultăţilor universităţii noastre. Astfel, în sesiunile de licenţă desfăşurate la facultăţi similare acreditate sau organizate în cadrul universităţii noastre cu comisii formate din cadre didactice proprii, rezultatele au fost:

 • Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată: 572 absolvenţi din care 553 licenţiaţi (96.76%)
 • Facultatea de Design: 449 absolvenţi din care 398 licenţiaţi (88.64%)
 • Facultatea de Drept şi Administraţie Publică: 2738 absolvenţi din care 2331 licenţiaţi (85.14%)
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Aplicate: 1356 absolvenţi din care 1255 licenţiaţi (92.55%)
 • Facultatea de Psihologie: 972 absolvenţi din care 884 licenţiaţi (90.94%)
 • Facultatea de Ştiinţe Economice: 2397 absolvenţi din care 2265 licenţiaţi (94.49%)

Pentru specializările cu autorizaţie de funcţionare provizorie, examenele de licenţă s-au susţinut cu comisii ale unor universităţi de prestigiu din ţară, astfel:

 • specializarea Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, la Facultatea de Sport din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi Facultatea de Sport din cadrul Universităţii din Oradea: 160 absolvenţi, 142 licenţiaţi, promovabilitate 88.75%

Procentul general de promovabilitate la licenţă este de 90.49%, corespunzător la 9002 absolvenţi din care 8146 licenţiaţi, repartizaţi pe ani astfel:

Anul universitar Total absolvenţi Total promovaţi Procent promovaţi
1994/1995 15 9 60.00
1995/1996 261 225 86.20
1996/1997 428 342 79.90
1997/1998 376 326 86.70
1998/1999 421 337 80.23
1999/2000 724 608 83.97
2000/2001 764 675 88.35
2001/2002 704 631 89.63
2002/2003 562 553 98.39
2003/2004 589 564 95.75
2004/2005 357 349 98.03
2005/2006 421 398 94.53
2006/2007 441 436 99.09
2007/2008 997 954 95.68
2008/2009 669 617 91.66
2009/2010 636 583 91.66
2010/2011 637 539 84.61

Pentru Colegiul de Finanţe şi Contabilitate Făget, examenele de absolvire s-au susţinut cu comisii ale Universităţii de Vest (Facultatea de Ştiinţe Economice) respectiv ale facultăţii de profil din Universitatea "Tibiscus", din 58 absolvenţi promovând 47 (81,03%), astfel:

 • promoţia 2000/2001, la Universitatea de Vest din Timişoara: 30 absolvenţi din care 25 licenţiaţi (83,33%)
 • promoţia 2001/2002, la Universitatea de Vest din Timişoara: 17 absolvenţi din care 11 licenţiaţi (64,70%)
 • promoţia 2003/2004, la Universitatea "Tibiscus" din Timişoara: 14 absolvenţi din care 14 licenţiaţi (100%)

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Info Studenţi Admitere Studii Licenţă Examene de Licenţă